Banky materského mlieka- darcovstvo materského mlieka

banky materského mlieka

Darcovstvo materského mlieka je niečo špeciálne. Banky materského mlieka poskytujú predčasne narodeným alebo deťom so zdravotnými komplikáciami potrebnú výživu, keď ho ich vlastná mama nemá dostatok, alebo nemá žiadne mlieko. Ak preto nie je možné podať dieťaťu mlieko od jeho mamy, neonatológovia pristupujú k podávaniu darcovského mlieka, ktoré musí byť vopred vyšetrené a jeho darkyňa, ktorá má nadbytok mlieka, musí spĺňať prísne kritériá.

Banky materského mlieka – darcovstvo

Matkám, ktoré nemôžu začať hneď po pôrode dojčiť alebo pokračovať v dojčení, pretože ich dieťa je nedonosené alebo choré, je odporučené, aby si odstriekavali materské mlieko 8 až 10krát denne, aby si vytvorili a udržali dostatočnú zásobu mlieka. Na oddelení, ktoré vykonáva zber ženského mlieka a podáva sa novorodencom a dojčatám ženské mlieko od iných mám, sa postupuje podľa §7 ods. 9-12 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 553/2007 Z.z a tiež podľa predpisov platných pre prevádzku banky materského a ženského mlieka.

V podmienkach slovenských perinatologických centier sa darcovstvo realizuje rôznymi spôsobmi, prostredníctvom bánk, odsávarní, každé pracovisko má na to vlastný mechanizmus. Jedno však majú spoločné – darovať túto vzácnu tekutinu môže „zdravá“ žena, ktorá musí spĺňať prísne podmienky, a zároveň sa jej mlieko dôkladne vyšetrí a následne spracuje, aby vyhovovalo bábätku inej mamy. Ak má matka v skutočnosti viac mlieka, ako je potreba jej dieťaťa, môže sa obrátiť na zdravotnícky personál, napr. sestru poverenú obsluhou mliečnej kuchyne a pod., ktorá ju o možnostiach a pravidlách informuje, dá jej potrebný výklad, odoberie vzorku materského mlieka na potrebné vyšetrenie a dá jej podpísať potrebné formuláre.

Manipulácia s materským mliekom

Pri manipulácii s čerstvo odstriekaným materským mliekom treba dodržiavať zásady asepsy (zabránenie infekcie). Materské mlieko môže byť prvkom prenosu infekcie. Z tohto dôvodu sa dbá na prísne podmienky manipulácie s materským mliekom, vrátane sterilných fliaš, striekačiek alebo skúmaviek, detailné označovanie odstriekaného materského mlieka a jeho podávanie rovnako za prísnych podmienok.

banky materského mlieka

Skladovanie odstriekaného mlieka

Miesto skladovania              Teplota (˚C)              Dĺžka skladovania

Izbová teplota                           16-29                          Max 4 hodiny

Chladnička na oddelení       ≤4˚C                           12 – 24 hodín

Mraznička                                  ≤-18˚C                        1 mesiac

 

Banky materského mlieka: európska regulácia

Predčasne narodené, choré deti a deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou sú v Európe a na celom svete považované za mimoriadne zraniteľnú kategóriu pacientov. Materské mlieko je preto uprednostňovanou možnosťou výživy dojčiat na dosiahnutie optimálneho rastu, vývoja a zdravia. Ak materské mlieko matky nie je k dispozícii, je darcovské mlieko aj v európskom zdravotníckom priestore ďalšou najlepšou alternatívou a poslednou možnosťou je špeciálne navrhnutá počiatočná dojčenská výživa.

Spolu s medzinárodnými odborníkmi na vysokej úrovni v oblasti materského mlieka je snaha organizácií zastrešujúcich neonatologické pracoviská prijať spoločne platnú reguláciu v Európskej únii, keďže pravidlá jeho darovania nie sú v EÚ jednotne stanovené. Spoločný regulačný rámec by ale zabezpečil, aby obstarávanie, skladovanie, spracovanie a distribúcia materského mlieka harmonizovaným spôsobom spĺňali vysoké štandardy kvality a bezpečnosti.

banky materského mlieka

Odsávanie materského mlieka

To by ďalej zabezpečilo minimálny štandard a spravodlivý prístup k bezpečnému darcovskému materskému mlieku pre predčasne narodené, choré a deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou a prispelo by to k lepším zdravotným výsledkom pre túto veľmi zraniteľnú skupinu pacientov. V tejto súvislosti a v súlade s dôkazmi podloženými a medzinárodne uznávanými odporúčaniami by sa mala podporovať možnosť podania materského mlieka a na tento účel by sa mal prijať jednotný regulačný rámec pre materské mlieko a jeho darcovstvo, aby sa zabránilo „posúvať“ si tento biologický materiál mimo nemocničných pracovísk na to určených.

(Zdroj: EFCNI.org)

Banky materského mlieka na Slovensku

Banky materského mlieka (laktáriá) sú jedinou inštitucionalizovanou a najbezpečnejšou cestou darcovstva tejto vzácnej tekutiny. Banky vyhľadávajú vhodné darkyne materského mlieka, zabezpečujú zber, zhromažďovanie, vyšetrovanie, pasterizáciu a distribúciu mlieka.

Legislatívne upravuje činnosť bánk materského mlieka na Slovensku odborné usmernenie z roku 2004. V súčasnosti máme certifikované banky materského mlieka v týchto mestách:

BANSKÁ BYSTRICA
FNsP F. D. Roosvelta – tel. 048/441 2350, 048/441 2749, 0915 831 543
BRATISLAVA
DK DFNsP – tel. č.02/5937 1235, 02/5937 1847
HUMENNÉ
Nemocnica Humenné – tel. č. 057/7706277
NOVÉ ZÁMKY
FNsP Nové Zámky – tel. č. 035/691 2868
POPRAD
Nemocnica Poprad, a. s. – 052/7125 412, 052/7125 387
PREŠOV
FNsP Prešov – tel. č. 051/7011154
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Nemocnica Spiššská Nová Ves – tel. č. 055/327 7777

Ak vás zaujímajú aj iné otázky týkajúce sa materstva, pôrodu, zdravia, sledujte aj náš facebookový profil Happy Baby SK.

Zdieľajte

Prihlásenie

Ukladám zmeny Odosielam
Uložené Hotovo
Došlo k chybe Došlo k chybe