Náhradné výživné

Náhradné výživné

Nie je to pravidlo ale niektoré mamičky sa stretávajú s tým, že im otec dieťaťa, ktorý s nimi nežije, odmieta platiť výživné. Tieto mamičky majú nárok na náhradné výživné od štátu, ktoré si štát nárokuje od otca dieťaťa. Otec tak nielen že neplní svoju úlohu ale vlastne ponechá matku s dieťaťom či deťmi bez pomoci.

Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o náhradnom výživnom“) upravuje poskytovanie náhradného výživného, ktorým sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa, ktoré má nárok na náhradné výživné.

Čo je náhradné výživné?

Náhradné výživné slúži na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa v prípade:

 • ak si povinná osoba (rodič alebo iná fyzická osoba) neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, alebo
 • ak nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo výška sirotského dôchodku nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Kto je žiadateľom náhradného výživného

 • rodič dieťaťa,
 • iná fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti (okrem žiadosti o náhradné výživné za sirotský dôchodok),
 • nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté. 

Aké sú podmienky nároku na náhradné výživné

Nárok vznikne, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 • neplnenie vyživovacej povinnosti povinnou osobou v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej dva po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej dva mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie na exekučný súd, alebo

Ak oprávnená osoba splní jednu z podmienok, má nárok na náhradné výživné

 1. si riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku,
 2. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území Slovenskej republiky; to neplatí ak sa oprávnená osoba zdržiava v cudzine z dôvodu štúdia v cudzine, alebo má prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, ak ide o oprávnenú osobu , ktorej sa poskytuje doplnková ochrana,
 3. priemerný mesačný príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné, nepresahuje 3,3-násobok sumy životného minima.

Nárok na náhradné výživné nevzniká oprávnenej osobe, pre ktoré vykonáva opatrenia centrum pre deti a rodiny vrátane špecializovaných výchovných zariadení (školské zariadenia) pobytovou formou, na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia alebo rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení, o uložení ochrannej výchovy, alebo ak je dieťa vo výkone väzby, alebo vo výkone trestu odňatia slobody. Uvedené neplatí, ak ide o vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa, na základe dohody medzi centrom pre deti a rodiny a rodičom.

Náhradné výživné

Výška náhradného výživného

Náhradné výživné poskytované za neplatené výživné je vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, najviac však vo výške 3,7-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Ak si povinná osoba plní vyživovaciu povinnosť čiastočne, náhradné výživné sa poskytne vo výške rozdielu medzi výškou výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, ktoré sa zohľadňuje najviac vo výške 3,7–násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa a výškou zaplateného výživného.

Žiadateľ pred podaním žiadosti

 • za neplatené výživné sa musí najmenej dva mesiace (pred podaním žiadosti) domáhať platenia výživného prostredníctvom súdneho exekútora alebo prostredníctvom Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí, ak sa povinný zdržiava v cudzine,

Žiadosť o náhradné výživné

Žiadosť obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt oprávnenej osoby a ak žiadateľ o náhradné výživné nie je oprávnená osoba, žiadosť obsahuje aj meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt žiadateľa o náhradné výživné.

K písomnej žiadosti sa prikladá: 

 • právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválenú dohodu, ktorým bola povinnej osobe určená povinnosť platiť oprávnenej osobe výživné,
 • potvrdenie exekútora, že exekučné konanie trvá najmenej dva mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie, alebo potvrdenie Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, že návrh na uznanie a výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného bol postúpený príslušnému prijímajúcemu orgánu v cudzine a od postúpenia návrhu do cudziny uplynuli najmenej dva mesiace alebo potvrdenie Centra, že vymáhanie výživného z cudziny nie je možné,
 • potvrdenie o príjme žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne vyplatených za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné,
 • potvrdenie o návšteve školy, ak ide o žiaka alebo študenta navštevujúceho školu so sídlom mimo územia SR. Status žiaka alebo študenta navštevujúceho školu so sídlom na území SR je overovaný prostredníctvom informačných systémov verejnej správy na základe údajov uvedených v žiadosti o náhradné výživné (meno, priezvisko, rodné číslo a dátum narodenia oprávnenej osoby).

Povinnosti poberateľa výživného

Po priznaní náhradného výživného je poberateľ povinný informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o každej zmene skutočnosti, ktorá je rozhodujúca na vyplácanie náhradného výživného najneskôr do ôsmich dní odo dňa zmeny skutočnosti. Takéto skutočnosti sú najmä:

 • povinný uhradil výživné,
 • povinný podal návrh na zníženie výživného,
 • súd právoplatne rozhodol o zmene výšky výživného,
 • zanikla vyživovacia povinnosť.

Poberateľ je tiež povinný na výzvu úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na náhradné výživné, na jeho výšku a jeho vyplácanie a to v lehote určenej úradom. Nesplnenie tejto povinnosti má za následok zánik nároku na náhradné výživné.

Pri dodatočnom zaplatení alebo vymožení výživného povinnou osobou, je poberateľ náhradného výživného povinný úradu vrátiť náhradné výživné poskytnuté z dôvodu neplatenia výživného a to najviac do výšky, v ktorej bolo výživné zaplatené alebo vymožené.

Povinnosť vrátiť výživné

Novelou zákona o náhradnom výživnom účinnou od 01.01.2020 došlo k zmene povinnosti vrátiť vyplatené výživné v prípade vymoženia výživného prostredníctvom exekútora/Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Vrátenie preddavkovo poskytnutého výživného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vykonáva priamo exekútor, resp. ak sa povinná osoba zdržiava v cudzine túto povinnosť má namiesto poberateľa Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.

Prehodnocovanie nároku na náhradné výživné

Trvanie nároku na náhradné výživné úrad prehodnocuje každých šesť kalendárnych mesiacov.

Ako a kde žiadať o náhradné výživné

Konanie o náhradnom výživnom sa začína na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom.

Žiadosť sa podáva na úrade podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby (nezaopatreného dieťaťa).

Viac informácií, formuláre a iné potrebné dokumenty nájdete na www.upsvar.gov.sk

Chcete sa podeliť o vaše skúsenosti s inými mamičkami? Pripojte sa do našej uzatvorenej skupinky mamičiek na Facebookualebo nás sledujte na našom Instagrame.

Zdieľajte
Načítám

Prihlásenie

Na tejto webstránke používame súbory cookie, aby sme vám poskytli najrelevantnejší zážitok pri najbližších návštevách a to tak, že si zapamätáme, čo vás zaujíma. Kliknutím na „súhlasím s použitím všetkých cookies“ vyjadrujete súhlas s použitím všetkých súborov cookies. Pomocou nastavenia môžete poskytnúť aj kontrolovaný súhlas, alebo zakázať použitie cookies, okrem nevyhnutných.

povoliť všetky cookies Nastaviť cookies

Nižšie nájdete kategórie cookies, používané na našich webstránkach. Môžete ich povoliť, alebo zakázať. Funkčné cookies nie je možné zakázať, pretože sú nutné pre bezproblémový chod webu. Vaše nastavenie cookies môžete v budúcnosti zmeniť pomocou odkazu v pätičke webstránky.

Zatvoriť

Ukladám zmeny Odosielam
Uložené Hotovo
Došlo k chybe Došlo k chybe

Milá , vo vašom profile nemáte zaškrtnutý súhlas a tak sa nemôžete zúčastnit žiadnych našich testovaní a súťaží. Zmeniť to môžete TU.