Ochrana osobných údajov

PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁZKOVATEĽA:

Prevádzkovateľom (t.j. osobou, ktorá spracúva Vaše osobné údaje), je:

  • spoločnosť PROSAM, spol. s r.o., so sídlom Slowackého 1/a, 821 04 Bratislava, IČO: 17 317 584, tel: +421911921923, e-mail: [email protected] (ďalej len „PROSAM“) a
  • prípadný ďalší prevádzkovateľ, ktorému je spoločnosť PROSAM na základe súhlasu oprávnená poskytnúť Vaše osobné údaje a osobné údaje Vášho dieťaťa/Vašich detí.

 

KTORÉ OSOBNÉ ÚDAJE BUDÚ SPRACÚVANÉ?

Všetky osobné údaje, ktoré ste poskytli:

(i)  pri rezervácii balíčku Happy Baby na našej webovej stránke: www.chcemsvojbox.sk. Konkrétne ide o Vaše meno, priezvisko, adresu bydliska, e-mail, plánovaný termín pôrodu, meno Vášho ošetrujúceho gynekológa, a prípadne i ďalšie údaje: telefón a Váš dátum narodenia.

(ii) pri registrácii na webovej stránke spoločnosti PROSAM, na adrese: www.happybaby.sk. Konkrétne ide o Vaše meno, priezvisko a e-mail, a prípadne i ďalšie údaje: adresu bydliska, telefón, Váš dátum narodenia, počet Vašich detí, dátum narodenia Vášho dieťaťa/Vašich detí alebo predpokladaný termín pôrodu.

(iii)v potvrdení o prevzatí kufríku „Ja a moje bábätko“. Konkrétne ide o Vaše meno, priezvisko a e-mail a o meno a dátum narodenia Vášho dieťaťa/Vašich detí.

Ďalej všetko len „osobné údaje“.

 

KTORÝM OSOBÁM BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRÍSTUPNENÉ?

PROSAM spracúva osobné údaje manuálne i automatizovane prostredníctvom svojich zamestnancov. Spracúvaním osobných údajov môže PROSAM poveriť v súlade s čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), tretie osoby – sprostredkovateľov, najmä poskytovateľov elektronických databáz, poskytovateľov softvéru na správu marketingových kampaní a poskytovateľa vzdialeného dátového úložiska.

Ak s tým vyslovíte svoj súhlas, je PROSAM oprávnený osobné údaje poskytnúť Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s., sídlom Panónska cesta 2, Bratislava – mestská časť Petržalka 811 04, IČO: 35 937 874, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č. 3602/B, tel.: +421850003003, e-mail: [email protected] (ďalej len „VšZP“) ako ďalšiemu prevádzkovateľovi, ktorý ich môže spracúvať samostatne či prostredníctvom sprostredkovateľov (manuálne i automatizovane) v rozsahu a za účelom uvedeným v poskytnutom súhlase.

Ak s tým vyslovíte svoj súhlas, je PROSAM oprávnený osobné údaje poskytnúť  spoločnosti YADO, s.r.o., sídlom Pstruhárska 785/5, 972 51 Handlová, IČO: 36 742 619, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vložka č. 17553/R, tel.: +421905825113, e-mail: [email protected] (ďalej len „YADO“) ako ďalšiemu prevádzkovateľovi, ktorý ich môže spracúvať samostatne či prostredníctvom sprostredkovateľov (manuálne i automatizovane) v rozsahu a za účelom uvedeným v poskytnutom súhlase.

 

AKÉ MÁM PRÁVA VO VZŤAHU K OSOBNÝM ÚDAJOM?

Máte právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu, výmaz či obmedzenie spracúvania, ďalej máte právo na prenosnosť údajov, ako i právo na odvolanie Vášho súhlasu so spracúvaním. Tieto práva môžete uplatniť voči (i) spoločnosti PROSAM na základe žiadosti, ktorú môžete vykonať vo vzťahu k PROSAM písomne na adrese jej sídla, elektronicky na e-mailovej adrese [email protected], a/alebo prostredníctvom internetového formuláru tu a voči (ii) VšZP e-mailom na adrese: [email protected] a/alebo telefonicky na čísle: +421850003003 a (iii) YADO e-mailom na adrese: [email protected] a/alebo telefonicky na čísle: +421905825113.

V žiadosti určenej spoločnosti PROSAM pre účely Vašej identifikácie uveďte aspoň Vaše meno, priezvisko a e-mail a rovnako Vaše autentifikačné údaje pre prihlásenie do klubu Happy Baby pre overenie Vašej totožnosti (ak ste členom Happy Baby klubu) alebo Váš kód pre rezerváciu balíčkov Happy Baby; ak nie ste členom Happy Baby klubu, nerezervovali ste si balíčky Happy Baby alebo ak overenie Vašej totožnosti prostredníctvom prihlasovacích údajov do Happy Baby klubu/kódu pre rezerváciu balíčkov Happy Baby nie je možné, môže PROSAM – podľa zhodnotenia rizika ujmy, ktorá by hrozila v prípade nesprávnej identifikácie – overiť Vašu totožnosť iným spôsobom, napr. zaslaním kontrolného e-mailu/SMS so žiadosťou o odpoveď na e-mailovú adresu/telefónne číslo poskytnuté pri udelení súhlasu, či výzvou na poskytnutie ďalších informácií o Vašej osobe. V prípade, ak uplatníte námietku proti spracúvaniu či odvoláte svoj súhlas výlučne vo vzťahu k niektorému/niektorým z účelov spracúvania, pre ktoré bol súhlas udelený, je nutné v žiadosti uviesť tento účel (účely); v opačnom prípade sa má za to, že sa Vaša žiadosť týka všetkých označených účelov spracúvania.

Ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov dochádza k porušeniu Nariadenia alebo Zákona, máte právo podať návrh na začatie konania u dozorného orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov SR (adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: [email protected] [email protected]). Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

 

NA ČO MÁM PRÁVO V PRÍPADE PORUŠENIA ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobody, máte súčasne i právo na to, aby Vám boli zo strany príslušného prevádzkovateľa osobných údajov bez zbytočného odkladu oznámené bližšie informácie o vzniknutom incidente týkajúcom sa porušenia zabezpečenia osobných údajov (minimálne s opisom povahy porušenia, opisom pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov, opisom opatrení prijatých alebo navrhovaných príslušným prevádzkovateľom na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné, a uvedením mena a kontaktných údajov zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov alebo iného kontaktného zamestnanca alebo osoby/miesta, ktoré Vám bude spôsobilé poskytnúť bližšie informácie o príslušnom incidente).

Členom Happy Baby klubu môže byť porušenie zabezpečenia osobných údajov oznámené prostredníctvom zverejnenia oznámenia na vstupnej prihlasovacej stránke po prihlásení do členskej sekcie na webovej stránke www.happybaby.sk.

 

Dátum: 1. 9. 2018 Posledná aktualizácia dňa 1. 9. 2018

Prihlásenie

Ukladám zmeny Odosielam
Uložené Hotovo
Došlo k chybe Došlo k chybe