Podmienky členstva v klube Happy Baby

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 • Tieto Podmienky stanovujú základné práva a povinnosti súvisiace s členstvom v klube Happy Baby prevádzkovanom Poskytovateľom pre Užívateľov. Klub Happy Baby je určený predovšetkým budúcim rodičom a rodičom a jeho cieľom je predovšetkým informovať Užívateľov a poskytovať im aktuálne a relevantné informácie týkajúce sa starostlivosti o dieťa, tehotenstva a materstva, či už sa jedná o odporúčanie služieb a produktov, alebo poskytovanie poradenstva. V súvislosti so vznikom členstva v klube Happy Baby tak vzniká Užívateľovi právo na:
 • a) zasielanie newsletterov s ponukami a informáciami, a to vrátane odporúčaní a ponúk týkajúcich sa tovarov a služieb tretích strán, ktoré Poskytovateľ dohodol pre členov klubu Happy Baby alebo ktoré Poskytovateľ vyberie ako relevantné a vhodné pre členov klubu Happy Baby,
 • b) zasielanie vzoriek produktov,
 • c) prístup k elektronickým knihám pripraveným v spolupráci s odborníkmi, ktoré sú k dispozícii na Webe,
 • d) poskytovanie odborného poradenstva týkajúceho sa materstva v súlade s podmienkami špecifikovanými na Webe pri konkrétnych službách poradenstva,
 • e) poskytnutie informácií o možnostiach získania darčekových balíčkov Happy Baby
 • f) prednostné informácie o novinkách, službách a akciách, a to telefonicky, prostredníctvom SMS alebo e-mailu či prostredníctvom poskytovateľov poštových služieb

2. VYMEDZENIE POJMOV

 • Ak nie je vyslovene uvedené alebo nevyplýva zo záväzných právnych predpisov niečo iné, majú nižšie uvedené pojmy začínajúce veľkými písmenami nasledujúci význam:
 • „Podmienky“ sú tieto Podmienky členstva v klube Happy Baby.
 • „Poskytovateľ“ je spoločnosť PROSAM, spol. s r.o., so sídlom na Slowackého 1/a, 821 04 Bratislava, IČO: 17 317 584, zapísaná v obchodnom registri OS SR Bratislava I, oddiel sro, vložka č. 22348/B, prevádzkujúca webové stránky na adrese happybaby.sk.
 • „Užívateľ“ je fyzická osoba, ktorá je členom klubu Happy Baby.
 • „Užívateľský účet“ je užívateľský účet Užívateľa na Webe
 • „Web“ sú webové stránky prevádzkované Poskytovateľom na adrese happybaby.sk, ktorých prostredníctvom je možné sa registrovať a prihlásiť ako Užívateľ a spravovať Užívateľský účet.

3. REGISTRÁCIA A UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 • Členstvo v klube Happy Baby je bezplatná a vzniká aktiváciou Užívateľského účtu.
 • Užívateľský účet sa zakladá prostredníctvom registračného formulára dostupného na Webe. Vyplnením povinných polí a odoslaním registračného formulára udeľuje Užívateľ súhlas s týmito Podmienkami a potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil.
 • Po úspešnom založení Užívateľského účtu dostane Užívateľ potvrdzovací e-mail s odkazom na aktiváciu Užívateľského účtu. Kliknutím na tento odkaz dôjde k aktivácii Užívateľského účtu.
 • Prihlasovacie údaje, vrátane hesla, sú neprenosné a dôverné a Užívateľ je zodpovedný za zachovanie ich dôvernosti a prípadné dôsledky ich dobrovoľného či nedobrovoľného vyzradenia. Užívateľ nie je oprávnený v súvislosti s klubom Happy Baby najmä zdieľať heslo k svojmu Užívateľskému účtu s ďalšími osobami alebo previesť svoj Užívateľský účet na inú osobu.

4. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽOV

 • Klub Happy Baby je určený Užívateľom starším ako 16 rokov. Založením Užívateľského účtu Užívateľ potvrdzuje, že túto podmienku spĺňa.
 • Užívateľ je povinný udržiavať informácie vedené k jeho Užívateľskému účtu vždy aktuálne, pravdivé a presné. Neaktuálne údaje môžu mať za následok zasielanie SMS správ a poštových zásielok na nesprávne adresy alebo v prípade neaktuálnej rodinnej situácie zasielanie nerelevantného obsahu a informácií. Zmenu údajov môže Užívateľ vykonať v nastaveniach Užívateľského účtu.
 • Užívateľ sa zaväzuje, že pri používaní Webu sa bude riadiť právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, bude vždy konať v súlade s týmito predpismi, dobrými mravmi a týmito Podmienkami a ďalej nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno Poskytovateľa a ani ostatných Užívateľov či tretích strán. . V opačnom prípade je Poskytovateľ oprávnený zrušiť Užívateľský účet.

5. ZODPOVEDNOSŤ A OPRÁVNENIE POSKYTOVATEĽA

 • Každý Užívateľ využíva Web a jeho obsah na vlastné náklady a riziko, ak nie je v týchto Podmienkach výslovne stanovené inak.
 • Poskytovateľ nezodpovedá za gramatickú správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu Webu.
 • Poskytovateľ upozorňuje Užívateľa na skutočnosť, že hoci sú publikácie poskytované Užívateľovi v súvislosti s jeho členstvom v klube Happy Baby pripravované v spolupráci s odborníkmi a odborné poradenstvo je poskytované skúsenými osobami, nie je možné týmito spôsobmi nahradiť rady a ostatné služby lekára, ktorý jediný je oprávnený určovať lekárske diagnózy, a Poskytovateľ za využitie týchto publikácií a poradenstva Užívateľom nenesie zodpovednosť.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo umiestniť na Web hypertextové odkazy, ktoré umožňujú prístup na iné webové stránky, než sú stránky Poskytovateľa, nad ktorými nemá Poskytovateľ kontrolu. Užívateľ môže prostredníctvom hypertextových odkazov na Webe navštíviť webové stránky tretích strán, na ktoré sa nevzťahujú tieto Podmienky. Prechodom na odkaz na webovú stránku tretej strany Užívateľ opúšťa Web Poskytovateľa a berie na vedomie, že Poskytovateľ nezodpovedá za:
 • a) obsah a informácie uverejnené na odkazovaných webových stránkach tretích strán;
 • b) výrobky a služby na nich ponúkané a výsledky ich používania;
 • c) zmluvy uzavreté na diaľku medzi Užívateľom a prevádzkovateľmi takýchto webových stránok; a/alebo
 • d) spracovanie osobných údajov vykonávané na takýchto webových stránkach, a to napriek tomu, že na ne Poskytovateľ odkazuje na svojom Webe.
 • Poskytovateľ nie je povinný zaistiť neustálu a nepretržitú dostupnosť Webu. V prípade nedostupnosti Webu Poskytovateľ ani tretie strany nie sú povinní hradiť akékoľvek priame či nepriame škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti pripojenia sa k Užívateľskému účtu na Webe a/alebo nemožnosti využívania obsahu Webu.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Poskytovateľ spracováva osobné údaje v súlade s Podmienkami ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné tu.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa riadia výhradne slovenským právom a akékoľvek prípadné spory budú riešené pred slovenskými súdmi.
 • Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa uvedeného nižšie a od tohto dátumu v plnom rozsahu nahrádzajú všetky prípadné predchádzajúce verzie Podmienok.
 • Poskytovateľ má právo tieto Podmienky jednostranne meniť. Poskytovateľ bude informovať Užívateľa o týchto zmenách najmenej 14 dní pred účinnosťou zmeny Podmienok, a to zaslaním informácie o zmene Podmienok a znení nových Podmienok na e-mail Užívateľa.
 • V prípade, že Užívateľ nesúhlasí s novými Podmienkami, môže požiadať Poskytovateľa o zrušenie účtu. Pokiaľ Užívateľ nezruší svoj Užívateľský účet do okamihu účinnosti zmeny Podmienok, vyjadruje tým Užívateľ súhlas s novým znením Podmienok.

Dátum poslednej aktualizácie Podmienok: 27.1.2022

 

Prihlásenie

Na tejto webstránke používame súbory cookie, aby sme vám poskytli najrelevantnejší zážitok pri najbližších návštevách a to tak, že si zapamätáme, čo vás zaujíma. Kliknutím na „súhlasím s použitím všetkých cookies“ vyjadrujete súhlas s použitím všetkých súborov cookies. Pomocou nastavenia môžete poskytnúť aj kontrolovaný súhlas, alebo zakázať použitie cookies, okrem nevyhnutných.

povoliť všetky cookies Nastaviť cookies

Nižšie nájdete kategórie cookies, používané na našich webstránkach. Môžete ich povoliť, alebo zakázať. Funkčné cookies nie je možné zakázať, pretože sú nutné pre bezproblémový chod webu. Vaše nastavenie cookies môžete v budúcnosti zmeniť pomocou odkazu v pätičke webstránky.

Zatvoriť

Ukladám zmeny Odosielam
Uložené Hotovo
Došlo k chybe Došlo k chybe

Milá , vo vašom profile nemáte zaškrtnutý súhlas a tak sa nemôžete zúčastnit žiadnych našich testovaní a súťaží. Zmeniť to môžete TU.