Podmienky spracovania osobných údajov PROSAM, spol. s r. o.

Kto je správcom osobných údajov?

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť PROSAM, spol. s r. o., IČO: 17 317 584, so sídlom Slowackého 1/a, 821 04 Bratislava, tel: 0911/921 923, email:  [email protected]  (ďalej len „ PROSAM “).

Ktoré  osobné údaje sú spracovávané?

Všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, najmä:

  1. pri registrácii na webe spoločnosti PROSAM do klubu Happy Baby, na adrese:  www.happybaby.sk . Najmä ide o Vaše meno, priezvisko, email, a prípadne aj ďalšie údaje: adresu, telefón, Váš dátum narodenia, počet Vašich detí, dátum narodenia Vášho dieťaťa/Vašich detí a/alebo predpokladaný termín pôrodu, popr. informáciu o tom, že plánujete dieťa, údaj o Vašom gynekológovi.
  2. vyplnením papierového formulára (kartičky) po prevzatí darčekového kufríka „Ja a moje bábätko“ v pôrodnici. Konkrétne ide o Vaše meno, priezvisko, email a meno a dátum narodenia Vášho dieťaťa.
  3. pri účasti v súťaži, do ktorej sa môžete zapojiť na našej webovej stránke:  www.happybaby.sk . Konkrétne ide o Vaše meno, priezvisko, adresu, email a telefón.
  4. pri účasti na testovaní vybraných produktov, do ktorého sa môžete zapojiť na našej webovej stránke:  www.happybaby.sk . Konkrétne ide o Vaše meno, priezvisko, adresu, email a telefón, dátum narodenia, počet detí, dátum narodenia dieťaťa/detí a/alebo predpokladaný termín pôrodu, prípadne aj fotografiu Vás a Vášho dieťaťa.
  5. pri účasti v projekte Ambasádorka Happy Baby, do ktorého sa môžete zapojiť na našej webovej stránke:  www.happybaby.sk . Konkrétne ide o Vaše meno, priezvisko, telefón, e-mail, dátum narodenia, adresu, počet detí, dátum narodenia dieťaťa/detí a/alebo predpokladaný termín pôrodu, prípadne aj fotografiu Vás a Vášho dieťaťa.

Pri spracovávaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu

Na aký účel sú osobné údaje spracovávané, na akom právnom základe a na aký čas sú uložené?

Vaše osobné údaje spracovávame na rôzne účely, a to buď na základe vášho súhlasu, alebo bez vášho súhlasu, ak máme na spracovanie iný právny dôvod. Nižšie sa dozviete viac o jednotlivých účeloch spracovania a právnych základoch tohto spracovania.

Členstvo v klube Happy Baby

V prípade, že sa stanete členom klubu Happy Baby, spracovávame Vami poskytnuté osobné údaje na nasledujúce účely:

  1. evidencia členov klubu a poskytovanie výhod vyplývajúcich z členstva (aby sme Vám mohli sprístupniť členskú sekciu nášho webu a mohli Vám poskytovať výhody vyplývajúce z členstva v klube), a to na základe plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami pri registrácii;
  2. vedenie štatistík a evidencií (aby sme mohli viesť evidenciu a štatistiky, a to na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva vo vytváraní prehľadov a reportov tak, aby sme mohli naše služby ďalej vylepšovať;
  3. ochrany právnych nárokov (aby sme mohli obhajovať svoje právne nároky v súdnom, mimosúdnom alebo vykonávacom konaní), a to na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v našej ochrane a v predchádzaní škôd;
  4. plnenie zákonných povinností , a to z dôvodov dodržiavania právnych povinností, ktoré sa na našu činnosť vzťahujú.

Osobné údaje na účely uvedené pod písm. a) až c) spracovávame po dobu trvania Vášho členstva v klube Happy Baby, a v prípade účelu pod písm. c) aj ďalšie 4 roky po ukončení členstva. Na účel uvedený pod písm. d) spracovávame osobné údaje po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

Zasielanie ponúk našich obchodných partnerov

Iba na základe Vášho súhlasu odovzdáme osobné údaje našim obchodným partnerom, aby Vám oni sami mohli zasielať svoje obchodné oznámenia a aby sme aj my Vám mohli zasielať ich obchodné oznámenia s informáciami o prieskume trhu, marketingových výskumoch, súťažiach, anketách a iných akciách obchodných partnerov. Zoznam týchto partnerov je dostupný tu .

Tento súhlas udeľujete na dobu maximálne 10 rokov a môžete ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas môžete alebo ste mohli udeliť rôznymi spôsobmi, napríklad podpisom pri obdržaní kufríka Ja a moje bábätko®, registráciou na www.happybaby.sk alebo www.familyservice.sk.

Účasť na testovaní produktov

Na Vašu účasť na testovaní produktov, vrátane testovania produktov v rámci projektu Ambasádorka Happy Baby, ktoré prebieha pre partnerov PROSAM, je potrebný Váš súhlas. Osobné údaje sú po ukončení testovania v obmedzenom rozsahu spracovávané (uložené) pre ochranu našich právnych nárokov po dobu 3 rokov z titulu oprávneného záujmu PROSAM (pre zaistenie uplatnenia práv PROSAM a doloženie skutočností pri prípadných kontrolách zo strany dozorných orgánov).

 

Účasť v súťažiach

Na spracovanie Vašich údajov pre účasť na súťaži je potrebný Váš súhlas. Osobné údaje sú po ukončení súťaže v obmedzenom rozsahu spracovávané (uložené) u výhercov po dobu 5 rokov z titulu plnenia zákonnej povinnosti PROSAM podľa zákona o daniach z príjmov, au ostatných účastníkov na ochranu našich právnych nárokov po dobu 3 rokov z titulu oprávneného záujmu PROSAM ( na zabezpečenie uplatnenia práv PROSAM a doloženia skutočností pri prípadných kontrolách zo strany dozorných orgánov).

Používanie cookies

Na našom webe spracovávame osobné údaje prostredníctvom cookies a ďalších podobných technológií. Viac informácií o používaní cookies nájdete v Informáciách o cookies .

 

Komu budú osobné údaje sprístupnené?

Spracovaním osobných údajov môže PROSAM poveriť ďalšie osoby, spracovateľov, ktorými sú najmä poskytovatelia elektronických databáz, poskytovatelia softvéru na správu marketingových kampaní a poskytovatelia vzdialeného dátového úložiska.

V niektorých prípadoch sa môžu osobné údaje zasielať aj do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Tieto krajiny môžu mať odlišné právne predpisy a štandardy týkajúce sa ochrany osobných údajov. Akékoľvek takéto odovzdanie však uskutočňujeme iba na základe štandardných zmluvných doložiek vydaných Európskou komisiou a dostupných na adrese https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914 , ktoré sa príjemca v tretej krajine zaviazal popri ďalších dodatočných opatreniach dodržiavať .

Pokiaľ udelíte výslovný súhlas s odovzdaním osobných údajov našim obchodným partnerom na účely zasielania obchodných oznámení, odovzdá im PROSAM príslušné osobné údaje v súlade s udeleným súhlasom.

Aké máte práva vo vzťahu k osobným údajom?

Máte právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu, výmaz či obmedzenie spracovania, ďalej máte právo na prenositeľnosť údajov, ako aj právo na odvolanie Vášho súhlasu so spracovaním.

Pokiaľ dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov z titulu oprávneného záujmu PROSAM, máte tiež právo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu.

Tieto práva môžete uplatniť na základe žiadosti, ktorú je možné urobiť voči spoločnosti PROSAM písomne ​​na adrese nášho sídla, elektronicky na e-mailovej adrese  [email protected]  alebo prostredníctvom nastavenia Vášho profilu na webových stránkach www.happybaby.sk, ak ste členkou klubu Happy Baby.

V žiadosti na účely Vašej identifikácie, pokiaľ ju nerobíte po prihlásení zo svojho účtu v Happy Baby klube, uveďte aspoň Vaše meno, priezvisko telefón a/alebo email. Ak nie je overenie Vašej totožnosti prostredníctvom prihlasovacích údajov do klubu Happy Baby možné, môže PROSAM – podľa zhodnotenia rizika ujmy, ktorá by hrozila v prípade nesprávnej identifikácie – overiť Vašu totožnosť iným spôsobom, napr. zaslaním kontrolného e-mailu/SMS so žiadosťou o odpoveď na e-mailovú adresu/telefónne číslo poskytnuté pri udelení súhlasu, či výzvou na doloženie ďalších informácií o Vašej osobe. V prípade, že uplatňujete námietku proti spracovaniu alebo odvolávate svoj súhlas iba vo vzťahu k niektorému/niektorému z účelov spracovania, na ktoré bol súhlas udelený, je nutné v žiadosti uviesť tento účel (účely); v opačnom prípade sa má za to, že sa Vaša žiadosť týka všetkých označených účelov spracovania.

Ak si myslíte, že spracovaním Vašich osobných údajov dochádza k porušeniu právnych predpisov na ich ochranu, máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade, ktorým je v Slovenskej republike Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (adresa: Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, email:  https://dataprotection.gov.sk/uoou ).

Na čo máte právo v prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov?

Ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobody, máte súčasne aj právo na to, aby Vám boli zo strany PROSAM a partnerov ako správcov osobných údajov bez zbytočného odkladu oznámené bližšie informácie o vzniknutom incidente týkajúceho sa porušenia zabezpečenia osobných údajov (minimálne s popisom jeho povahy, pravdepodobných dôsledkov, opatrení prijatých za účelom jeho vyriešenia, popr. zmiernenia jeho nepriaznivých následkov, a uvedením mena a kontaktných údajov poverenca pre ochranu osobných údajov alebo iného kontaktného pracovníka/miesta, ktoré Vám bude spôsobilé poskytnúť bližšie informácie o príslušnom incidente).

Členom klubu Happy Baby môže byť porušenie zabezpečenia osobných údajov oznámené prostredníctvom zverejnenia oznámenia na vstupnej prihlasovacej stránke po prihlásení do členskej sekcie na webových stránkach  www.happybaby.sk.

Dátum: 1.6.2021 Posledná aktualizácia dňa 27.1.2022

Prihlásenie

Na tejto webstránke používame súbory cookie, aby sme vám poskytli najrelevantnejší zážitok pri najbližších návštevách a to tak, že si zapamätáme, čo vás zaujíma. Kliknutím na „súhlasím s použitím všetkých cookies“ vyjadrujete súhlas s použitím všetkých súborov cookies. Pomocou nastavenia môžete poskytnúť aj kontrolovaný súhlas, alebo zakázať použitie cookies, okrem nevyhnutných.

povoliť všetky cookies Nastaviť cookies

Nižšie nájdete kategórie cookies, používané na našich webstránkach. Môžete ich povoliť, alebo zakázať. Funkčné cookies nie je možné zakázať, pretože sú nutné pre bezproblémový chod webu. Vaše nastavenie cookies môžete v budúcnosti zmeniť pomocou odkazu v pätičke webstránky.

Zatvoriť

Ukladám zmeny Odosielam
Uložené Hotovo
Došlo k chybe Došlo k chybe

Milá , vo vašom profile nemáte zaškrtnutý súhlas a tak sa nemôžete zúčastnit žiadnych našich testovaní a súťaží. Zmeniť to môžete TU.